Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Delen
Zoek

Winkelwagen

0 product(en) - 0,00€ Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg!

Bijsluiter Viagra

BIJSLUITER VIAGRA  
 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER


VIAGRA 100 mg filmomhulde tabletten
Sildenafilcitraat
Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker
In deze bijsluiter:
1. Wat is VIAGRA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VIAGRA inneemt
3. Hoe wordt VIAGRA ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VIAGRA?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS VIAGRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?


VIAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5-remmers". Het
middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele
opwinding. U zult met VIAGRA alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. U
dient VIAGRA niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. VIAGRA dient niet door
vrouwen te worden gebruikt.
VIAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel
impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan
houden voor seksuele activiteit.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIAGRA INNEEMT

Neem VIAGRA niet in
− als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals
amylnitriet ("poppers"). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris
(of "pijn op de borst") gegeven. VIAGRA kan een belangrijke toename van de effecten van
deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer
u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
− als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van
VIAGRA.
− als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
− als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
− als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
− als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior
ischaemic optic neuropathy (NAION)
Wees extra voorzichtig met VIAGRA
Vertel uw arts
− als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker),
multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze
aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen
erectiestoornissen neemt.
− als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de
extra belasting van seksuele activiteit aankan.
− als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
− als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de
inname van VIAGRA en neem direct contact op met uw arts.
U dient VIAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.
Speciale voorzorgen voor kinderen
VIAGRA mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere
dosis voor te schrijven.
Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
VIAGRA tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder
geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u
degene die u behandelt te vertellen dat u VIAGRA gebruikt heeft. Gebruik VIAGRA niet in
combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.
VIAGRA kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals
nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze worden vaak
gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst"). U mag GEEN VIAGRA nemen als
u deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten
beginnen met de laagste dosis VIAGRA (25 mg).
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn
symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan
staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van
VIAGRA met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van VIAGRA. Om
de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis
alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van VIAGRA begint. Mogelijk zal uw arts u een
startdosering van 25 mg VIAGRA voorschrijven.
Gebruik van VIAGRA met voedsel en drank
Wanneer VIAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat VIAGRA gaat
werken.
Zwangerschap en borstvoeding
VIAGRA is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
VIAGRA kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan
bewust te zijn hoe u op VIAGRA reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van VIAGRA
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u VIAGRA inneemt.


3. HOE WORDT VIAGRA INGENOMEN?

Volg bij inname van VIAGRA nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker. De gebruikelijke dosering is 50 mg.
U neemt VIAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel
door met wat water.
Als u de indruk heeft dat de werking van VIAGRA te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of
apotheker in.
VIAGRA helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat
VIAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het
kan langer duren voordat VIAGRA begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.
Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een
maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te
drinken voordat u VIAGRA inneemt.
Wanneer VIAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt
om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.
Neem VIAGRA niet meer dan éénmaal per dag.
Wat u moet doen als u meer van VIAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter
wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan VIAGRA bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Deze zijn meestal licht tot matig ernstig.
In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en
minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of
effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid
voor licht of onscherp zien).
Sinds zijn introductie op de markt, zijn de volgende bijwerkingen gemeld bij mannen die VIAGRA
gebruiken: braken, allergische reacties, huiduitslag, bloeddoorlopen ogen, oogpijn, snelle hartslag of
bloedneus. Gedeeltelijk(e), plotseling(e), tijdelijk(e) of blijvend(e) vermindering of verlies van het
gezichtsvermogen in één of beide ogen zijn gemeld. Langdurige en soms pijnlijke erecties na gebruik
van VIAGRA zijn gemeld. Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, raadpleeg dan
onmiddellijk uw dokter.
Ook de volgende bijwerkingen zijn gemeld: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte,
onregelmatige hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde
bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden reeds
eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een
rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van VIAGRA.
Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar
dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
Spierpijn kan voorkomen als VIAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.


5. HOE BEWAART U VIAGRA?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Gebruik VIAGRA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst
naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat VIAGRA
- De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg sildenafil (als het citraat).
- De andere bestanddelen zijn:
- Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat,
natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
- Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn
aluminiumlak (E132).
Hoe ziet VIAGRA er uit en de inhoud van de verpakking
VIAGRA filmomhulde tabletten zijn blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene
zijde met “PFIZER” gemerkt en aan de andere met “VGR 100”. De tabletten zijn verkrijgbaar in
blisterverpakkingen met 1, 4, 8 of 12 tabletten. Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet
beschikbaar.

© www.kamagra-cialis-erectiepillen.nl